แผนภูมิโครงสร้างการบริหารงานในสถานศึกษา
                       
     
หัวหน้าสถานศึกษา
     
       
       
   
คณะกรรมการสถานศึกษา
  ผู้รักษาการในตำแหน่ง    
     
 
งานบริหารวิชาการ
 
งานบริหารงบประมาณ
 
งานบริหารบุคคล
 
งานบริหารทั่วไป
 
 
 
 
 
 
 
นางพรรณพิไล เชิดชู   นายมานพ อัตตปรีชากุล   นายขำ เรืองงาม   นายขำ เรืองงาม
นายสุวิทย์ พ่วงชัง   นายฉลองรัฐ วงษ์ไทย   นายฉลองรัฐ วงษ์ไทย   นายฉลองรัฐ วงษ์ไทย
นางจันเพ็ญ ใยเทศ   นายสุวิทย์ พ่วงชัง   นางจันเพ็ญ ใยเทศ   นายมานพ อัตตปรีชากุล
นางแน่งน้อย สถิตย์น้อย   นางจันเพ็ญ ใยเทศ   
 
  นายสุวิทย์ พ่วงชัง
นางสุณีรัตน์ ชุนใช้  
 
 
 
  นางแน่งน้อย สถิตย์น้อย
 
 
 
 
 
  นางจันเพ็ญ ใยเทศ
 
 
 
 
 
  นางสุณีรัตน์ ชุนใช้
 
 
 
 
 
  นางพรรณพิไล เชิดชู
 
 
 
 
 
 
 
1.การบริหารหลักสูตร   1. การจัดทำและเสนอขอ    1. การวางแผนอัตรากำลัง     1. การดำเนินงานธุรการ
  สถานศึกษา   งบประมาณ     การกำหนดตำแหน่ง    2. งานเลขานุการคณะ
 2. การพัฒนาการเรียนรู้    2. การจัดสรรงบประมาณ    2. การสรรหาและการบรรจุ     กรรมการสถานศึกษา
 3. การวัดผลประเมินผล    3. การตรวจสอบ ติดตาม        แต่งตั้ง     ขั้นพื้นฐาน
การเทียบโอนผลการเรียน     ประเมินผลและรายงาน   3. การเสริมสร้างประสิทธิภาพ    3. การพัฒนาระบบเครือข่าย
 4. การวิจัยเพื่อพัฒนา   การใช้เงิน       ในการปฏิบัติราชการ     ข้อมูลสารสนเทศ
คุณภาพการศึกษา    4. การระดมทรัพยากรและ    4. การออกจากราชการ   4. การประสานและพัฒนา
 5. การพัฒนาสื่อ นวัตกรรม   การลงทุนเพื่อการศึกษา         เครือข่ายการศึกษา
และเทคโนโลยีการศึกษา   5. การบริหารการเงิน        5. การจัดระบบการบริหารงาน
 6. การพัฒนาแหล่งเรียนรู้    6. การบริหารบัญชี         และพัฒนาองค์กร
 7. การนิทศการศึกษา    7. การบริหารพัสดุ       6. งานเทคโนโลยีสารสนเทศ
 8. ารแนะแนวการศึกษา           7. งานส่งเสริมและสนับสนุน
 9. การพัฒนาระบบประกัน             ด้านวิชาการ งบประมาณ
  คุณภาพการศึกษา               บุคลากร และบริหารทั่วไป
10. การส่งเสริมความรู้ด้าน            8. การดูแลอาคารสถานที่
  วิชาการแก่ชุมชน            9. การจัดทำสำมะโนผู้เรียน
11.การประสานความร่วมมือ           10. การรับนักเรียน
  ในการพัฒนาวิชาการ           11. การส่งเสริมารศึกษา
กับสถานศึกษาอื่น           ในระบบ นอกระบบ
12. การส่งเสริมและสนับสนุน           และตามอัธยาศัย
งานวิชาการแก่บุคคล           12. การระดมทรัพยากรเพื่อ
ครอบครัว องค์กร หน่วยงาน              การศึกษา
และสถาบันอื่นที่จัด           13. ส่งเสริมกิจการนักเรียน
  การศึกษา           14. ประชาสัมพันธ์การศึกษา
            15. การส่งเริมการศึกษาของ
             บุคคลชุมชน องค์กรหน่วยงาน
            และสถาบันอื่นที่จัดการศึกษา
            16.ประสานงานราชการกับ
               เขตพื้นที่การศึกษา และ
            หน่วยงานอื่น
            17.จัดระบบควบคุมหน่วยงาน
            18. การบริการสาธารณะ
            19. งานที่ไม่ได้ระบุในงานอื่น